Indledene Beskrivelse til Opgaven.

Holbæk By.

 

Hvor det nuværende Holbæk ligger, laa der i Middelalderen to Smaabyer, den ene Hulbæk mod vest og Laubæk mod øst, det var muligvis Fiskelejer.

Holbæk er en af Sjællands ældste Købstæder, over 650 aar. Trods vældige Plyndringer, svære Hjemsøgelser og ildebrande klarede den lille By sig

gennem Aarhundrederne, takket være det rige, vidstrakte Opland ,Kornhandelen og det solide Haandværk,men udviklingen tog først rigtig fart omkring

Aarhundredeskiftet, og i Begyndelsen af dette Aarhundrede. Landevejen der søgte ned mod Skibsbroen, blev til en bred Algade med store, dybe Købmandsgaarde

og lave Haandværkerhuse. Naar Holbæk i Dag har sin store, brede Hovedgade, skyldes det at den deles af en stor bred grøft, omgivet af store høje Træer

og med  Kørebaner paa begge Sider af denne. Ved Gadereguleringen i 1912 stødte man endnu på Rødderne af disse Træer.

Byen fik sin Købstadsret i 1287, efter at Borgen var bygget vest for Byen. I 1901 var her 4.600 Indbyggere, i Dag er der over 12.000.Aarsagerne til den store

Opgang i de senere Aar, er Garnisonens Oprettelse 1913, Landesognet Tveje Merløses Indlemmelse 1918, Havneudvidelsen 1920-24 og en almindelig Opblomstring

af Byens Handel og Industri. Kommer man kørende dertil ad Landevejen, har man fra Bakkerne, der omgiver Byen en henrivende Udsigt ud over den. Bag Tagene

blaaner den friske Fjord, og bag dem hæver sig "Næssets" bølgede Bakkelinie. Skyggefulde Landevejsalleer fører fra alle sider ned mod Byen, kønnest er

Indkørslen fra vest forbi Strandparken ned gennem Villakvarteret. Smuk og imponerende virker Hovedgaden, især paa Festdage, naar Flagalleer bølger rødt og hvidt

ned over Gadens brede Ryg. Men smukkest viser Byen set ude fra Fjorden, naar man kommer sejlende ind til Byen fra Næsset. Stor og vidstrakt breder den sig langs

Fjorden og op over Bakkerne, en rigtig dansk Søkøbstad. Omegnen er ualmindelig rig paa naturskønne steder, som kun kendes af alt for faa, da flere steder ligger

udenfor de almindelige Ruter. Som Barn af Byen fristes jeg til at gøre Opgaven endnu mere omfattende, da der endnu er meget at drage frem, iøvrigt henvises til

Billedmaterialet med ledsagende Tekst, samt diverse Tegninger over Byens offentlige Anlæg.

 

Sigurd Larsen - Grøn

   

Østre Anlæg Kort.

   

Bykort Ca. 1936.

Strandparken Kort.

Havebruger. No.286

Januar 1935.

Til Forsiden

Den Senere:  Hdlg.Larsen-Grøn Sigurd "Dahlia" Munkholmvej

Hit Counter